01.11.2017

Дата початку

31.07.2020

Дата завершення

3,1 млн. EUR

Cума допомоги

ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» LOGICA

Місія проекту полягає у створенні спроможної, ефективної, прозорої та підконтрольної системи управління місцевими фінансами, яка зосереджена на досягненні стійких цілей в економіці та розвитку, відповідно до урядових зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, та відповідно до Стратегії управління державними фінансами України на 2017-2020 рр.

Завдання проекту – зміцнення системи управління державними фінансами на місцевому та регіональному рівнях.

Бенефіціар:

Міністерство фінансів країни (Мінфін)

За підтримки:

Європейського Союзу

Виконавці:

Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG

У рамках Проекту передбачено реалізувати чотири компоненти:

Компонент 1 «Удосконалення процесу бюджетування та обліку в органах місцевого самоврядування» (має два підкомпоненти – «Модернізація системи планування і виконання місцевих бюджетів», «Модернізація системи бухгалтерського   обліку в державному секторі»);

Компонент 2 «Розробка комплексної інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів» (на основі результатів та в координації з програмою Світового Банку та ЄС «WB-EU Trust Fund»);

Компонент 3 «Кращий нагляд за управлінням місцевим боргом»;

Компонент 4 «Ефективний фінансовий контроль та зовнішній аудит на місцевому рівні».

Завдання у розрізі компонентів:

компонент 1

 • підтримка Мінфіну у розробленні методичних рекомендацій для місцевих органів влади щодо середньострокового планування та стандартних форм документів;
 • підтримка місцевих фінансових органів у розробці місцевих бюджетів на середньострокову перспективу;
 • аналіз законодавства та підготовка пропозицій з удосконалення бюджетного процесу на місцевому рівні;
 • підтримка розпорядників коштів у впровадженні Національних стандартів бухгалтерського обліку;
 • розробка навчальних програм по бюджетному процесу и бухгалтерському обліку, проведення тренінгів для представників місцевих органів влади и спеціалістів бухгалтерських служб бюджетних закладів;

компонент 2

 • розробка концепції, а також функціональних і технічних вимог до інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів (ІАС);
 • тестування розробленої ІАС у пілотних регіонах, проведення тренінгів з використанням оновленої ІТ-системи, розробка та реалізація стратегії навчання;

компонент 3

 • розробка методичних рекомендацій щодо управління заборгованістю на місцевому рівні (оцінювання кредитоспроможності громади, процедур надання та контролю місцевих гарантій, позик, підходів до управління ризиками);
 • оптимізація обміну даними, необхідними для аналізу місцевої заборгованості і місцевих гарантій;

компонент 4

 • підготовка дослідження повноважень органів державного фінансового контролю та аудиту (Державної аудиторської служби, Рахункової палати, Державної казначейської служби) щодо контролю та аудиту місцевих бюджетів, розроблення пропозицій щодо їх перегляду;
 • проведення дослідження щодо контрольних функцій місцевих фінансових органів та розроблення пропозицій щодо їх перегляду;
 • надання допомоги в розробленні загальних підходів до аудиту місцевих бюджетів органами державного фінансового контролю та незалежного зовнішнього аудиту;
 • розроблення пропозицій щодо створення механізмів громадського контролю за місцевими фінансами та комунальною власністю.

Стислий звіт про досягнення LOGICA у 2018-2019 роках

Компонент 1

Підкомпонент 1.1

Посилання на сайт проекту, де розміщені документи: http://logica-project.eu/first-component/page.html                                                                     

 1. Підготовлено та надіслано Мінфіну:
 • дослідження зарубіжного досвіду у сфері середньострокового бюджетного планування (надіслано Мінфіну);
 • пояснювальну записку і алгоритм дій з розробки методичних рекомендацій щодо складання місцевих бюджетів на середньострокову перспективу і типової форми прогнозу місцевого бюджету;
 • рекомендації щодо застосування механізмів участі громадськості у бюджетному процесі на місцевому рівні та рекомендації щодо формування громадського бюджету («бюджету участі»)

(посилання)

 • типові форми Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів та проекти актів про їх затвердження (дані документи доведено до місцевих фінансових органів для використання в роботі);
 • переліки результативних показників у розрізі бюджетних програмах відповідно до ТПКВКМБ;
 • проект Інструкції щодо застосування Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
 • проект Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні (Регламент затверджено наказом Мінфіну від 31.05.2019 р. № 228);
 • Типову форма прогнозу місцевого бюджету;
 • Інструкцію з підготовки прогнозу місцевого бюджету;
 • типові форми Бюджетних пропозицій до прогнозу місцевого бюджету (загальна, індивідуальна, додаткова) та Правила підготовки Бюджетних пропозицій до прогнозу місцевого бюджету;
 • огляд вітчизняного та світового досвіду щодо відповідальності місцевих органів влади за порушення;
 • звіт про міжнародний досвід функціонування та фінансування органів, відповідальних за розробку та виконання місцевих бюджетів, координації їх діяльності, підзвітність Мінфіну.

 

 1. Підготовлено навчальний модуль «Програмно-цільовий метод бюджетування на місцевому рівні» та проведено (вересень-жовтень 2018 року) тренінги для представників місцевих фінансових органів.
 2. Проведено оцінку PEFA в Старосинявській ОТГ та підготовлено відповідний звіт (посилання: https://pefa.org/node/3716).
 3. Підготовлено путівник «Як не заблукати у лабіринті місцевого бюджету» (посилання: https://decentralization.gov.ua/news/10813).
 4. Підготовлено та доведено до місцевих фінансових органів Бюджетний календар (посилання: https://decentralization.gov.ua/news/10699).
 5. Підготовлено огляд вітчизняного та світового досвіду щодо доступності інформації про місцеві бюджети, прозорості та публічності бюджетного процесу.
 6. Підготовлено та надіслано Асоціації ОТГ зразок Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу для ОТГ (посилання).
 7. Розроблено пакет документів з управління персоналом місцевого фінансового органу (посилання: https://decentralization.gov.ua/news/11912).
 8. Підготовлено пропозиції змін до нормативно-правових актів в частині посилення відповідальності місцевих органів влади за порушення бюджетного законодавства та надіслано Асоціації міст України, Асоціації ОТГ, Мінрегіону, отримано відповіді та рекомендації.

 

Компонент 1

Підкомпонент 1.2

Посилання на сайт проекту, де розміщені документи: http://logica-project.eu/first-component/page.html                                                                     

 1. Підготовлено та надіслано Мінфіну:
 • звіт про практику ведення обліку розпорядниками коштів місцевих бюджетів (за результатами анкетування, у якому взяли участь 1431 головний розпорядник коштів місцевих бюджетів різних рівнів);
 • аналітичну інформацію про застосування IPSAS та методів ведення обліку в країнах-членах ЄС;
 • аналітичну довідку про відхилення від стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі та рекомендації щодо їх вдосконалення;
 • дослідження та звіт щодо міжнародного досвіду систем бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів країн-членів ЄС та ОЕСР та підготовлено звіт;
 • аналітичну інформацію про запровадження методу нарахувань у державному секторі (на основі рекомендацій МВФ - Implementing Accrual Accounting in the Public Sector (Manuals IMF));
 • проєкт Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку доходів розпорядників бюджетних коштів та проєкт Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку витрат розпорядників бюджетних коштів;
 • пропозиції щодо внесення змін до національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі України (на основі перекладених МСБОДС 1, 2, 14, 18, 20, 22 і 24);
 • проект Програми підвищення кваліфікації керівників бухгалтерських служб (головних бухгалтерів) розпорядників бюджетних коштів, а також відповідні навчальні матеріали за темою: «Модернізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі: застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку», які включають презентаційні матеріали; практичні завдання та тестові завдання;
 • пропозиції змін до:

- Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 415-р, за напрямом «Бухгалтерський облік в державному секторі»;

- Методичних рекомендацій з обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №11;

- Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629;

- Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій розпорядників бюджетних коштів в частині обліку окремих операцій з активами, незавершеними капітальними інвестиціями та доходами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219;

- форм окремих карток аналітичного обліку та порядку їх заповнення (пропозиції до наказу Міністерства фінансів від 29.06.2017 № 604) (листи від 29.03.2019 № 118/012, 20.06.2019 № 164/012, 20.08.2019 № 185/012 ).

 1. Підготовлено Пам'ятку щодо визначення облікової політики розпорядниками бюджетних коштів та надіслано Департаментам фінансів обласних державних адміністрацій та виконавчому органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).
 2. Проведено дослідження обліку і управління майном органів місцевого самоврядування, обліку землі, проведення інвентаризації, перерахування трансфертів, в рамках якого здійснено аналіз нормативно-правових актів та розглянуто питання практичних аспектів їх застосування структурними підрозділами виконавчого комітету Слобожанської ОТГ Дніпропетровської області та Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації. За результатами проведеного дослідження підготовлено та надіслано Мінфіну інформаційну довідку та пропозиції стосовно внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку в державному секторі.
 3. Розпочато роботу над підготовкою Практичного посібника із бухгалтерського обліку та складання звітності розпорядниками коштів місцевих бюджетів (підготовлено розділ І та 10 параграфів розділу ІІ).
 4. Здійснено переклад на українську мову та надіслано Мінфіну тексти 13 МСБОДС та інших документів, зокрема:

- Глосарію визначених термінів у Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку для державного сектора, який надіслано Мінфіну;

- Концептуальної основи фінансової звітності загального призначення суб’єктів господарювання державного сектору, який надіслано Мінфіну.

 1. Проведено в м. Києві дводенний тренінг для представників бухгалтерських служб ОТГ (18-19 вересня 2019 року).

Доопрацьовано та надіслано для розміщення на он-лайн платформі Асоціації ОТГ навчальний модуль «Модернізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі: застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» за матеріалами якого буде проводитись дистанційне навчання представників бухгалтерських служб органів місцевої влади.

Компонент 2

З метою удосконалення інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів:

 • Складено документи з бізнес-вимогами до даних словників та даних форм;
 • Затверджено нефункціональні вимоги до управління бізнес-процесами;
 • Розроблено функціональні специфікації (бізнес-вимоги) для системи;
 • Розпочато тестування розробленої ІАС у пілотних областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Черкаській.
 • Проведено тренінги для представників Мінфіну - Департаменту ІТ (з адміністрування та експлуатації системи) та Департаменту місцевих бюджетів (з функціоналу ведення довідників, форм, керування бюджетним календарем та конфігурування в межах компетенції).

Компонент 3

 • Проведено оцінку поточної практики здійснення місцевими органами влади місцевих запозичень та місцевих гарантій та підготовлено комплексний оціночний звіт з пропозиціями щодо удосконалення цього процесу (посилання: http://logica-project.eu/third-component/page.html).
 • Підготовлено пропозиції щодо удосконалення підходів до управління ризиками.
 • Підготовлено рекомендації щодо оптимізації бізнес-процесів, пов'язаних із затвердженням параметрів боргу/гарантій для органів місцевого самоврядування в Україні.
 • Підготовлено Практичні посібники для органів місцевого самоврядування: щодо здійснення запозичень та щодо надання гарантій.
 • Розроблено Форму обґрунтування державного інвестиційного проекту, що служить для оцінювання соціальної та економічної доданої вартості інвестицій на місцевому рівні.
 • Розроблено рекомендації щодо автоматизації процесів обміну даними в рамках управління місцевим боргом.
 • Проведено аналіз даних про доходи місцевих бюджетів України за 2016-2018 роки та розроблено рекомендації щодо оптимізації лімітів державного боргу на місцевому рівні.
 • Розроблено рекомендації щодо алгоритму дій в процесі складання та подання звітності по місцевому боргу та місцевому гарантованому боргу.
 • Розроблено рекомендації щодо розв'язання проблеми невідповідності між даними звітності органів Казначейства та даними Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій Мінфіну. 

 

Компонент 4

Посилання на сайт проекту, де розміщені документи: http://logica-project.eu/fourth-component/page.html                                                                     

 1. Підготовлено аналітичні довідки щодо:

- нормативно-правової бази з питань державного фінансового контролю та аудиту (повноваження центральних державних органів щодо визначення державної політики, її реалізації, оцінка існуючої термінології, механізми здійснення фінансового контролю на місцевому рівні);

- повноважень Рахункових палат, казначейств, інших органів державного фінансового контролю країн-членів ЄС та механізмів здійснення ними фінансового контролю;

- відповідності принципів державного фінансового контролю та (незалежного) зовнішнього аудиту, який проводиться Рахунковою палатою, Казначейством та іншими органами фінансового контролю міжнародним стандартам;

- зобов’язань України у частині розвитку контролю та аудиту місцевих бюджетів, у т. ч. відповідно до Порядку денного асоціації Україна-ЄС.

 1. Підготовлено комплексне дослідження повноважень державних органів фінансового контролю з визначенням ключових питань, що потребують реформування у сфері державного фінансового контролю в частині:

- формування і реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю;

- здійсненні державного фінансового контролю відповідними органами державного фінансового контролю та аудиту на рівні місцевих бюджетів з урахуванням міжнародних стандартів і кращих міжнародних практик.

 1. Здійснено аналіз стану організації і забезпечення внутрішнього контролю департаментами фінансів обласних та Київської міської державних адміністрацій (КМДА) та направлено Мінфіну відповідні пропозиції.
 2. Підготовлено експертну оцінку документів щодо організації та здійснення внутрішнього контролю та аудиту, підготовлених Департаментом фінансів Дніпропетровської ОДА, Слобожанською селищною радою та Департаментом державного внутрішнього контролю та аудиту КМДА та надано відповідні рекомендації і пропозиції.
 3. Підготовлено та надіслано Мінфіну:
 • дослідження щодо нормативного забезпечення контрольних повноважень місцевих фінансових органів на всіх стадіях бюджетного процесу;
 • пропозиції до Плану заходів з реалізації системи управління державними фінансами в частині удосконалення сфери внутрішнього фінансового контролю та аудиту на місцевому рівні;
 • звіт щодо стану нормативно-правового регулювання громадського контролю в Україні та визначення його відповідності міжнародним стандартам;
 • дослідження щодо:

- поточного стану громадського контролю над місцевими фінансами та комунальною власністю в Україні;

- законодавства інших країн з питань громадського контролю в бюджетному процесі;

- міжнародного досвіду з громадського контролю та комунальною власністю.

 1. Підготовлено Практичні посібники: «Ази контролю та нюанси аудиту» та «Внутрішній контроль: від теорії до практики» для представників місцевих органів влади та розпорядників коштів місцевих бюджетів, у яких коротко і доступно розкрито інформацію про функціонування системи державного фінансового контролю в Україні, а також про систему внутрішнього контролю, її елементи та практику впровадження внутрішнього контролю у діяльність розпорядника бюджетних коштів місцевих бюджетів (посилання: https://decentralization.gov.ua/news/11027, https://decentralization.gov.ua/news/12034).
 2. Підготовлено Практичний посібник для розпорядників коштів місцевих бюджетів з внутрішнього контролю.
 3. Проведено семінар з питань організації та здійснення внутрішнього контролю та аудиту для представників Департаменту фінансів Дніпропетровської ОДА та Слобожанської селищної ради.

Регіони