01.09.2013

Дата початку

31.12.2018

Дата завершення

1,6 млн. CHF

Cума допомоги

Швейцарсько-український проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (DOCCU)

Місія

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ DOCCU спрямований на розвиток громадянського суспільства в Україні шляхом підвищення рівня обізнаності освітян, учнів, їх батьків, а також державних службовців та представників місцевого самоврядування з питань демократичного громадянства та прав людини.

Проєкт покликаний удосконалити процес співпраці між органами державної влади, системою освіти та громадськістю для створення демократичного середовища у місцевих громадах.

Термін реалізації

Фаза І (2013 – 2016 рр.), фаза ІІ (2016 – 2018 рр.)

Мета

Метою проєкту є підтримка розвитку громадянського суспільства шляхом впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ), а також розвитку громадянських компетентностей в Україні через систему підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та систему підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Виконавці

Цюріхський педагогічний університет (Швейцарія) у співпраці з ГО «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» - ГО DOCCU (Україна)

Опис

Донором проєкту є Швейцарська Конфедерація. DOCCU впроваджується в рамках Швейцарської стратегії співробітництва для України на 2015-2018 роки в межах напряму «Врядування та відновлення миру».

Бенефіціарами проєкту виступають Міністерство освіти і науки України та Національне агентство України з питань державної служби.

Виконавцем є Цюріхський педагогічний університет (Швейцарія), який разом з громадською організацією «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» впроваджує DOCCU в Україні.

Проєкт DOCCU спрямований на посилення співпраці та партнерства між владою, освітніми структурами та місцевими громадянами задля створення демократичного середовища в місцевих громадах, збільшення кількості активних та відповідальних громадян, які прагнуть змінити життя своєї громади та беруть участь у місцевому самоврядуванні.

DOCCU Є ПАРТНЕРОМ ТАКИХ СТРАТЕГІЧНИХ РЕФОРМ, ЩО ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ:

- реформа системи освіти;

- реформа державної служби;

- реформа децентралізації.

Напрями та цілі впровадження

Цілі DOCCU:

- формування громадянського суспільства через посилення співпраці між школою, владою та громадою;

- сприяння розвитку громадянських компетентностей учнів, їх батьків, учителів, керівників шкіл, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, представників ЗМІ для забезпечення сталого розвитку демократії та прав людини в Україні.

Діяльність DOCCU у першій фазі в період з 2013 по 2018 роки передбачає впровадження чотирьох головних компонентів Проєкту:

Компонент 1 «Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування». Впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини на загальнонаціональному рівні у систему підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування України.

Компонент 2 «Керівники шкіл». Впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людиниу систему післядипломної освіти керівників шкіл у 8 партнерських регіонах проекту.

Компонент 3 «Вчителі». Впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини у систему післядипломної педагогічної освіти у 8 партнерських регіонах проекту.

Компонент 4 «Викладачі ЗВО: початкова освіта». Впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини у систему підготовки майбутніх учителів початкової школи в рамках підтримки реформи освіти «Нова Українська Школа» (НУШ) у 8 партнерських регіонах проекту.

Вплив Проєкту

ПІДТРИМКА РЕФОРМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА ОСВІТИ

Удосконалення національного законодавства  в сфері освіти та державної служби

Проєкт DOCCU надає широку експертну допомогу Міністерству освіти і науки України (далі - МОН) і Національному агентству України з питань державній служби (далі - НАДС) з питань розробки нормативно-правової бази для підвищення рівня участі громадян у прийнятті рішень на місцевому рівні. Так, в Закон України “Про освіту” і Закон України “Про державну службу” були внесені положення щодо розвитку громадянських компетентностей в Україні та запровадження механізмів залучення громадян.

За сприяння Проєкту було розроблено Концепцію громадянської освіти (2018 р.) і проєкт Загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини в системі загальної середньої освіти. Громадянські компетентності, за рекомендацією експертів DOCCU, включені у проєкт Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти «Нова українська школа» як наскрізний напрям.

У рамках оновлення програм для базової загальної середньої освіти розроблено пакет методичних рекомендацій з формування громадянських компетентностей в рамках наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» для всіх шкільних предметів, що викладаються для учнів з 1 по 9 класи (27 методичних рекомендацій).

Розвиток громадянських компетентностей освітян, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування для розбудови демократичних освітніх  інституцій

Проєкт сприяє розвитку компетентностей освітян і державних службовців в сфері демократичного врядування та розбудови “школи як центру громади”. Співпраця школи, місцевих органів влади та громадськості в рамках концепції “школа - влада - громада” сприяє залученню громадян до прийняття рішень на місцевому рівні та формуванню громадянського суспільства через зростання соціальної активності.

DOCCU цифрах:

Понад 82 000 учителів у восьми областях України взяли участь у практико-орієнтованих тренінгах з питань демократичного громадянства й удосконалили методи викладання. Понад 10 000 керівників шкіл взяли участь у тренінгах DOCCU з демократичного врядування в школах, зокрема розвинули свої навички управляти прозоро та підзвітно. Відповідно до результатів моніторингу впливу Швейцарсько-українського проєкту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU», проведеного у 2016 та 2018 роках, навчанням з освіти для демократичного громадянства і освіти з прав людини було охоплено понад 1,2 мільйона учнів у 8 областях України.

У восьми цільових регіонах, учні, які пройшли навчання в рамках DOCCU, ініціювали та реалізували понад 300 соціальних мікропроєктів спільно з учителями, батьками, місцевими органами влади та місцевими громадськими організаціями.

У рамках професійних програм та модулів з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини підготовлено понад 210 майстер-тренерів для вчителів та керівників шкіл з 8 регіонів України та  понад 170 майстер-тренерів для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Більше 47 000 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з усіх регіонів України та понад 13 000 слухачів магістерських програм з публічного адміністрування пройшли навчання в рамках модулів програм підвищення кваліфікації та магістерської підготовки з питань розвитку громадянських компетентностей відповідно.

50 000 посібників Ради Європи серії «Живемо в демократії» надруковано в рамках Проєкту та розповсюджено в школах 8 партнерських областей України.

Запущено онлайн-платформу «Живемо в демократії» 
https://www.living-democracy.com.ua, якою скористались вже понад 100 тисяч відвідувачів.

Публікації

Навчальні посібники Ради Європи серії «Живемо в демократії» (Рекомендовані МОН для використання в освітньому процесі у закладах загальної середньої освіти)

https://www.living-democracy.com.ua/textbooks/ , https://doccu.in.ua/tag/posibnykyzodhopl/.

Методичні рекомендації щодо запровадження наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» у закладах загальної середньої освіти

Навчальний посібник «Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини у професійному навчанні державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування»

Портфоліо для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з розвитку громадянських компетентностей

Аналітичний звіт за результатами моніторингу впливу швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»

Розвиток громадянських компетентностей в Україні: результати соціологічних досліджень

Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: збірник методичних матеріалів для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Порядок денний директорату міністерства: практичний посібник

Пілотні регіони

Київська, Одеська, Херсонська, Полтавська, Львівська, Луганська, Івано-Франківська та Дніпропетровська області

Ключові партнери

 • Міністерство освіти і науки України,
 • Національне агентство України з питань державної служби,
 • Обласні державні адміністрації та Обласні ради Київської, Одеської, Херсонської, Полтавської, Львівської, Луганської, Івано-Франківської та Дніпропетровська області.
 • КВНЗ Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»;
 • Одеський обласний інститут удосконалення вчителів;
 • Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
 • Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
 • Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради;
 • Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського;
 • Дніпровська академія неперервної освіти;
 • Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Регіони