I.Lukeria:

O.Chernyshov:

Kyiv School of Economics

G.Miranda: