Додаток 3
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012р. №623)
Картка
піврічного моніторингу проекту (програми)
Назва проекту (програми) Номер реєстраційної картки Дата попереднього моніторингу Дата поточного моніторингу
"Розвиток громад" № 343-BU-01 31.12.2018 30.06.2019
Мета проекту (програми) Критерії її досягнення
Сприяти органам місцевого самоврядування та громадським організаціям в їхній діяльності, спрямованій на сталий розвиток громад. Задача 1: Зміцнювати спроможність організацій та заохочувати навчання, яке б сприяло організаційному розвитку. Задача 2: Покращувати існуючі практики з розробки та управління проектами. Задача 3: Сприяти злагодженій взаємодії між організаціями та стейкхолдерами в громаді.
Результати впровадження проекту (програми)
Робота, запланована за проектом (програмою) Результати, досягнуті за звітне півріччя* Вплив на відповідну галузь чи регіон Робота, запланована на наступне півріччя
1) 62 організації підвищили свою ефективність з організаційного розвитку; 2) 99 організацій почали застосовувати нові підходи до планування та управління проектами; 3) 110 організацій демонструють підвищену взаємодію з партнерами Оскільки оновлена концепція проекту була затверджена Корпусом миру лише наприкінці 2018 року, говорити про вплив на відповідну галузь чи регіон передчасно. Проте, в порівнняні з минулими роками значно зросла зацікавленність українських органів місцевого самоврядування та громадських організацій у співпраці з Корпусом миру в рамках проекту "Розвиток громад". Від початку року, Корпус миру отримав 113 заявок на волонтерів проекту, що є найвищим показником за всю історію Корпусу миру в Україні починаючи з 1992 р. Більшість заявок надійшла саме від органів місцевого самоврядування, в першу чергу об'єднанних територіальних громад. Найбільше таких заявок надійшло з Волинської, Тернопільської та Чернігівської областей. 1) Проведення літніх молодіжних таборів на теми громадянської активності, лідерства, фінансової грамотності, охорони довкілля, профілактики ВІЛ/СНІД, тощо в громадах; 2) Підготовка та відбір 30 організацій (ОМС та ГО) для призначення в них 30 американських волонтерів проекту "Розвитое громад" (до вересня 2019 р.); 3) Проведення двомісячного тренінгу для 30 нових американських волонтерів, що прибудуть до України 12 серпня; 4) Реалізація волонтерами та їхніми українськими партенрами в громадах локальних проектів за фінансування USAID або Корпусу миру
Рух фінансових ресурсів (грантів)**
За перше півріччя 2019 р. Адміністрація Корпусу миру підтримала фінансування 14 проектів. Завдяки цьому 14 українських організацій отримали кошти на проектну діяльність через програму «Small Project Assistance» (SPA) і «Peace Corps Partnership Program» (PCPP) загальною сумою 52,847.60 доларів США. Ці проекти охоплюють такі напрямки як розвиток організаційної та фінансової спроможності організацій та установ, формування громадянської свідомості громадян, посилення співпраці між громадськими організаціями, місцевою владою та бізнесом, інклюзія, гендерна рівність, толерантність, тощо.
КПКВК

Ризики, проблеми, що виникали під час впровадження проекту (програми):
1) Мовний бар'єр. Незважаючи на те, що американські волонтери проходять інтенсивний курс з української мови перед розподілом в громади, більшість з них не опановує мову настільки, щоб зрозуміти специфіку організації робочого процесу або самостійно провести тренінги. Тому зростає залежність волонетра від українського партнера, який би володів англійською принаймні на середньому рівні. В подальшому вибір приймаючої організації для співпраці з Корпусом миру буде залежати від наявності англомовного українського партнера, який би допомагав волонтерові транслювати знання та навички для решти команди або громади. 2) Відсутність сильної злагодженої команди в колективі. Дуже часто ініціатива прийняття в себе волонтера залежить від однієї або максимум двох людей, які мають бажання покращити свої професійні якості та ефективність команди. Як правило, очільники міських або селищних/сільських рад не заглиблюються в тонкощі співпраці з волонтером та вимагають від них швидких результатів, фінансових та матеріальних. 3) Висока ззайнятість (операційна завантаженість) співробітників, які не можуть приділяти достатньо багато часу для того, щоб користуватися можливостями, які виникають в результаті проекту та складності в залученні широких кіл населення, недостатня активність громади. 4) Низька активність жителів громади та байдужість до спроб волонтера "розбурхати" громаду. 5) Культурні відмінності та нерозуміння волонтером стилю життя мешканців в сільській місцевості. 6) Повільне реагування української сторони на зміни, запропоновані волонтером.


Пропозиції щодо поліпшення роботи за проектом (програмою):
1) Організація обміном досвідом між успішними громадами або громадськими організаціями, де волонтери стали своєрідним рушієм позитивних змін. Це буде мотивацією як для українських партнерів так і їх волонтерів. Організація тренінгів з ухилом на практичну сторону. 2) Врахування досвіду кандидатів при відборі для проходження служби. 3) Спробувати влаштовувати тренінги з цікавими розважальними програмами, конкурсами чи активностями для заохочення до участі малоактивної частини населення. 4) Проводити спільні тематичні форуми (заходи) між партнерами волонтерів та волонтерами, що займаються розвитком громад задля обміну досвідом, розробки проектів міжмуніципальної співпраці та ін. 5) Психологічно підготовлювати волонтерів та їх партнерів до сприйняття ситуацій, коли певні проекти не виходить впровадити, або вони ідуть не за планом. 6) В кожній області в офісах U-LEAD, DOBRE призначити людину відповідальну за роботу і комунікацію між волонтерами та їхніми партнерами з проведенням в офісах Центрів раз в квартал зустрічей з узагальнення кращих практик реалізованих у громадах та ознайомлення з досвідом волонтерів та можливостями їх залучення у проектах інших громад. 7) При реалізації проектів залучати експертів з Корпусу миру для налагодження співпраці та отримання досвіду громаді міста. 8) Складання спільного плану дій, графіку реалізації проекту, регулярні зустрічі по проекту та неформальні зустрічі. 9) Для явних результатів та наслідків перебування волонтера в громаді необхідно співпрацю громади з Корпусом миру зробити системнішою. 2 роки перебування волонтера на службі в громаді недостатньо для якісних та глибоких змін в ментальності та поведінці мешканців громади. 10) Волонтери потребують серйозної додаткової професійної підготовки у порівнянні з волонтерами інших програм. Рішенням може бути і більш складний відбір, і більша програма підготовки. 11) Використання експертизи не лише одного волонтера, а усієї мережі волонтерів, які зараз в Україні. 12) Створення єдиної бази даних щодо кваліфікованої допомоги фахівців (організацій) з різних напрямів розвитку громад (тобто ПІБ, контакти тих тренерів, консультантів, які можуть кваліфіковано допомогти у вирішенні тих чи інших проблем, провести тренінги тощо). Багато часу йде саме на пошуки таких ресурсів. 13) Організувати онлайн комунікацію (чати, групи і тд.) для волонтерів та їх партнерів у організаціях для обміну досвідом та поширенням ідей. 14) Підготувати інформаційні матеріали про завдання, які може виконувати волонтер в громаді та приймаючій організації; проводити більше спільних тренінгів для волонтерів та приймаючої сторони; прганізовувати обмін досвідом між успішними громадськими організаціями в яких працюють волонтери та ГО, які лише розпочинають співпрацю з Корпусом миру.


Представники українських приймсаючих організацій
Відповідальна особа (Підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Голови ОТГ, громадських організацій, комунальних установ
Керівник реципієнта (Підпис) (ініціали та прізвище)

* Інформація щодо проведених семінарів (строки проведення, кількість учасників, тематика), наданого обладнання, переданих (розроблених) технологій, роботи консультантів (радників), розроблених документів, публікацій, а також навчання, стажування спеціалістів, стипендій тощо.
** Інформація надається в рамках проектів (програм), управління фінансовими ресурсами (грантами) за якими здійснюється реципієнтом.

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 623 від 04.07.2012}