Додаток 3
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012р. №623)
Картка
піврічного моніторингу проекту (програми)
Назва проекту (програми) Номер реєстраційної картки Дата попереднього моніторингу Дата поточного моніторингу
Розвиток громад 343-BU-01 04.07.2018 09.01.2019
Мета проекту (програми) Критерії її досягнення
Допомогти українським громадам стати більш економічно та соціально стабільними через посилене громадянське суспільство та покращене ділове середовище. Наприкінці 2018 р. мету проекту було оновлено (див."Робота запланована за проектом") Американські волонтери впродовж терміну своєї служби передають технічний досвід представникам організацій-реципієнтів, а також партнерських організацій в громаді відповідно до мети та задач проекту.
Результати впровадження проекту (програми)
З квітня 2013 р. по жовтень 2018 завдяки співпраці з американськими волонтерами Корпусу миру з проекту «Розвиток громад»: 5,422 українські громадяни розвинули свої лідерські навички для того, щоб стати активними у громадській роботі та розвитку своїх громад (із запланованих 3,000); 3,559 українських громадян запланували, розробили, та допомогли організувати волонтерський проект або суспільно-корисну подію (із запланованих 3,000); 3,007 українських громадян покращили свою ефективність у питанні організації підтримки певної суспільної проблеми (із запланованих 1,200); 428 українських організацій розробили партисипативні процеси планування для посилення їх ефективності та чутливості до пріоритетів їх громад (із запланованих 250); 1,157 українських організацій посилили управління своїми внутрішніми операціями (із запланованих 250); 431 українська організація чи громадська група покращили виконання проектів та надання послуг, ефективно задовольняючи місцеві потреби (із запланованих 600); 382 українські організації чи громадські групи покращили свою фінансову стійкість (із запланованих 480); 2,374 українських громадян використали набуті підприємницькі навички для покращення своєї ситуації з працевлаштуванням або створення чи розширення своєї бізнес діяльності (із запланованих 600); 1,312 українські громадяни використають набуті навички з розвитку бізнесу для покращення своєї ситуації з працевлаштуванням або підвищення прибутковості їх бізнесу через покращення практики ведення і управління бізнесом (із запланованих 600).
Робота, запланована за проектом (програмою) Результати, досягнуті за звітне півріччя* Вплив на відповідну галузь чи регіон Робота, запланована на наступне півріччя
28 грудня 2018 р. концепцію проекту "Розвиток громад" було оновлено персоналом Корпусу миру за участі волонтерів і реципієнтів та затверджено донором. Метою проекту є сприяння органам місцевого самоврядування та громадським організаціям в їхній діяльності, спрямованій на сталий розвиток громад. Задача 1: Зміцнювати спроможність організацій та заохочувати навчання, яке б сприяло організаційному розвитку. Завдання 1: Спільно проводити оцінювання організаційної спроможності. Завдання 2: Відповідно до результатів оцінювання організаційної спроможності, спільно розробляти план дій. Завдання 3: Спільно планувати та проводити для співробітників тренінги, які би відповідали потребам організаційного розвитку. Завдання 4: Забезпечувати постійний зворотній зв'язок щодо реалізації співробітниками обраних напрямків організаційного розвитку. Задача 2: Покращувати існуючі практики з розробки та управління проектами. Завдання 1: Спільно планувати та проводити для співробітників тренінги з розробки та управління проектами. Завдання 2: Забезпечувати постійний зворотній зв'язок щодо реалізації співробітниками підходів до розробки та управління проектами. Задача 3: Сприяти злагодженій взаємодії між організаціями та громадськими об’єднаннями. Завдання 1: Спільно проводити оцінювання потенціалу громади з метою виявлення поточних ресурсів та взаємодій в громаді. Завдання 2: Спільно розробляти план дій з покращення партнерських взаємовідносин та зав’язків. Завдання 3: Спільно планувати та проводити для співробітників тренінги з покращення партнерських взаємовідносин та зав’язків. Завдання 4: Спільно вдосконалювати підходи для покращеної комунікації з учасниками громадського розвитку. Завдання 5: Співорганізовувати та проводити громадські розмовні англійські клуби на теми громадянська освіта, фінансова грамотність, тощо. Згідно оновленої концепції проекту, реципієнтами залишаються виконавчі органи місцевого самоврядування та організації громадянського суспільства. І. Підвищення спроможності громадян брати участь у вирішенні актуальних питань життєдіяльності місцевих громад та навчання через суспільно-корисну роботу в громаді: 1.1. Лідерство. У звітному періоді волонтери Корпусу Миру спільно зі своїми українськими партнерами провели заходи спрямовані на розвиток лідерських якостей. Понад 2562 реципієнта навчилися лідерству, навичкам прийняття рішень, навичкам спілкування та взаємодії та навичкам командної роботи. 1.2. Залучення громадян до суспільно-корисної роботи в громаді. У звітному періоді волонтери Корпусу Миру спільно зі своїми українськими партнерами провели локальні заходи, спрямовані на розвиток волонтерських якостей. Як результат, приймаючи організації звітують про понад 1090 реципієнтів, які долучилися до громадської роботи через участь у вирішенні проблем громади, регулярну волонтерську роботу, активне членство в групах чи асоціаціях, участь у діяльності зі збору місцевих коштів для вирішення проблем в громаді або залучення представників місцевої влади чи місцевих лідерів до процесу прийняття рішень. 1.3. Громадське представництво. Організації-реципієнти проекту за активної участі волонтерів Корпусу Миру провели різноманітні заходи з громадського представництва та розбудови зв’язків. В результаті щонайменше 1155 реципієнтів, включаючи представників органів влади та місцевого самоврядування, підвищили рівень свого залучення до планування чи впровадження кампаній громадського представництва (адвокації) та участі у вирішенні проблем громад. ІІ. Сприяння сталому організаційному розвитку українських організацій: 2.1. Планування. Волонтери Корпусу Миру спільно зі своїми українськими партнерами працюють над покращенням внутрішніх процесів планування, що включає в себе проведення оцінки організаційної спроможності, складання або вдосконалення стратегічного та оперативних планів, тощо. В результаті, понад 190 громадськаих організацій та державних установ почали запроваджувати процеси самооцінки, переформатування моделі розвитку, формулювання місії та визначення довготермінових цілей. Також проводилася оцінка організаційної спроможності для визначення стратегій, які допоможуть приймаючим організаціям та установам досягти своїх довготермінових цілей. 2.2. Внутрішнє управління. Згідно звітам, завдяки різноманітним заходам, що були проведені волонтерами, понад 941 організація або установа покращили внутрішнє управління, що включає в себе діяльність наглядових рад або рад директорів, кадрові питання, внутрішні політики та процедури, тощо. 2.3. Управління проектами та надання послуг. Приймаючі організації звітують про 182 організації та установи, які завдяки волонтерам з проекту «Розвиток громад» покращили практику розробки та управління проектами. 2.4. Фінансова спроможність. Згідно піврічному звіту організацій, що приймають волонтерів Корпусу Миру, 77 організацій вдосконалили свої знання з диверсифікації джерел фінансування, розробки стратегій фандрейзингу, грантової роботи та річного звітування. ІІІ. Розширення економічних можливостей громадян: 3.1. Навчання підприємництву. Згідно звітів, число громадян, які завдяки волонтеру пройшли навчання з підприємництва або покращили ситуацію з працевлаштуванням (пройшли професійну практику, отримали підвищення зарплатні, отримали просування по службі, або знайшли роботу) складає 1694 особи. 3.2. Навчання бізнес-навичкам. Завдяки діяльності волонтерів Корпусу миру, щонайменше 579 осіб поглибили свої знання з розвитку бізнесу для покращення своєї ситуації з працевлаштуванням або підвищення прибутковості їх бізнесу в один або кілька способів: складання бізнес-плану, започаткування власного бізнесу; проходження навчання з бізнес розвитку; покращення своїх бізнес-практик. Вплив діяльності американських волонтерів на галузь чи регіон оцінити важко. Проте, за останні два роки суттєво зросла кількість організацій-реципієнтів зацікавлених у співпраці з волонтером Корпусу миру. Суттєво збільшилися кількість органів місцевого самоврядування, особливо новоутворених об'єднаних територіальних громад, в які були розподілені волонтери проекти. З 32 волонтерів, які приїхали до України наприкінці 2018 р., вперше за всю історію існування проекту в Україні більше половини були розподілені в органи місцевого самоврядування. Корпус миру проведе серію тренінгів з планування та управління проектами для 32 американських волонтерів проекту "Розвиток громад" та їхніх українських колег, а також тренінг, спрямований на посилення взаємодії організацій-реципієнтів з партнерськими організаціями в Україні та за її межами.
Рух фінансових ресурсів (грантів)**
За друге півріччя 2018 р. Адміністрація Корпусу миру підтримала фінансування семи проектів. Завдяки цьому сім українських організацій отримали кошти на проектну діяльність через програму «Small Project Assistance» (SPA) і «Peace Corps Partnership Program» (PCPP) загальною сумою 23 812 доларів США. Ці проекти охоплюють такі напрямки як розвиток організаційної та фінансової спроможності організацій та установ, формування громадянської свідомості громадян, популяризація волонтерства, посилення співпраці між громадськими організаціями, місцевою владою та бізнесом, охорона довкілля, гендерна рівність, толерантність, тощо. Програма із запобігання поширенню ВІЛ/СНІД «PEPFAR» У листопаді 2018 р. завдяки фінансуванню Програми PEPFAR (Надзвичайний план президента США з боротьби з ВІЛ/СНІД) , Корпус миру провів навчальний тренінг для волонтерів та їхніх українських партнерів (працівників неурядових організацій, психологів, соціальних працівників та педіатрів) і молодіжних лідерів з громад. Під час тренінгу учасники розвинули навички з планування та розробки проектів та поглибили знання щодо епідемії ВІЛ/СНІД. Отримані знання допоможуть учасникам провести в свої громадах проекти з профілактики ВІЛ та посилити боротьбу зі стигмою та дискримінацією стосовно людей, які зіткнулися з епідемією, а також створити групи підтримки для підлітків, які зіткнулися з ВІЛ та їх опукунів з метою покращення їх прихильності до антиретровірусної терапії. З-поміж 124 учасників тренінгу 12 волонтерів і 7 українських партнерів представляли проект «Розвиток громад». Протягом липня – грудня 2018 десять волонтерів проекту «Розвиток громад» та організації-партнери отримали гранти для покращення спроможності організацій та лікарів громад надавати послуги людям, які зіткнулися з ВІЛ або є представниками ключових груп населення у контексті епідемії ВІЛ. Також гранти були направлені на підтримку людей, уражених епідемією, покращення АРТ прихильності у молоді, яка живе з ВІЛ, та подолання стигми та дискримінації щодо них. Загальна сума наданих грантів станосить близько 30,340 доларів США. Протягом вересня – грудня волонтери проводили регулярні одноденні клуби для дітей, які зіткнулися з проблемою ВІЛ та їх опікунів у Кривому Розі, Полтаві, Чернігові, Миколаєві, Черкасах, Херсоні, Кропивницькому та Одесі у партнерстві з обласними осередками “Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ” та партнерськими організацією “CARITAS-SPESS” у Одесі. Волонтери проекту PEPFAR «Розвиток громад» брали активну участь у втіленні проектів. Метою проектів є надання соціально-емоційної підтримки дітям, які зіткнулися з проблемою ВІЛ та їх опікунам, а також посилення їх прихильності до антиретровірусної терапії. У липні 2018 волонтери проекту «Розвиток громад» взяли активну участь в прведенні тижневого табору для молождіжних лідерів з громад. Метою тренінгу була підготовка молодіжних лідерів для проведення соціально значущих проектів у свіоїх громадах щодо запобігання поширення ВІЛ, протидії стигмі та дискримінації та протидії торгівлі людьми. У серпні 2018 волонтери проекту «Розвиток громад» взяли активну участь в прведенні тижневого табору для дітей та опікунів, які зіткнулися з проблемою ВІЛ із Дніпропетровської, Чернігівської, Миколаєвської, Черкаської, Херсонської, Київської та Одеської областей. Метою табору є надання соціально-емоційної підтримки дітям, які зіткнулися з проблемою ВІЛ та їх опікунам, а також посилення їх прихильності до антиретровірусної терапії.
КПКВК
-

Ризики, проблеми, що виникали під час впровадження проекту (програми):
- Відносна стабільність стереотипів мислення працівників бюджетних установ віку після 55. - Не розуміння/ не знання цілей програми/ проекту новим партнером. - Труднощі з логістикою, оскільки і ми знаходимось за межами міста. - Дуже складно змінювати свідомість місцевого населення, що розвиток громади залежить лише від їхньої безпосередньої участі. Спостерігається масова інертність людей та песимістичні настрої, непросте просування ідей у громаді через непрофесійність та недалекоглядність керівного апарату владних структур, депутатів тощо. Що не може не впливати на загальні настрої і тих людей, які хочуть щось змінити. Важко постійно підтримувати мотивацію. - Труднощі тільки в інших скоростях прийняття рішень. За волонтером іноді не встигаєш, тому можливі помилки. - Відсутність чіткого розуміння розприділення повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування на місцях. - Організації беруть участь у плануванні проекту, але немає гарантії успіху в отриманні грантів. Існують також проблеми з тим, що місцеві органи влади мають пасивних громадян, які не бажають брати участі через відсутність довіри місцевого самоврядування. Хоча молодь добре освічена, бракує можливості, а коледжі та університети не допомагають їм у плануванні кар'єри. - Важко поєднувати стратегічні завдання, наприклад, розробка внутрішніх документів, з повсякденною операційною роботою. - За цей період залишились не реалізовані плани пов’язані із організаційним розвитком Асоціації, страшим членам колективу важко даються ідеї запропоновані волонтером, але ми працюємо над цим. - Під час підготовки тренінгів “Зелені проекти для шкіл” та "Сортування відходів у навчальному закладі" виникла проблема з дотриманням дедлайнів. На жаль, через велике завантаження команди в той період та виходом з організації одного з активних членів, ми вимушені були готувати захід при дуже обмежених термінах. - мовний бар’єр; - Система менеджменту та організаційної структури потребує вдосконалення для оптимізації.


Пропозиції щодо поліпшення роботи за проектом (програмою):
- Громадське (публічне) висвітлення успіху розвитку в громадах завдяки волонтерам через планові гостьові візити обміну досвідом. - Акцентувати увагу приймаючої сторони на плані дій волонтера; - Підготувати інформаційні матеріали про роль волонтера в громаді та приймаючій організації; - Проводити більше спільних тренінгів для волонтерів та приймаючої сторони; - Організовувати обмін досвідом між успішними громадськими організаціями в яких працюють волонтери та малими ГО, які лише розпочинають свою активну діяльність. - Треба намітити 1-2 головних напрямки та працювати на конкретний результат поетапно відповідно нашим можливостям. Від простого до складного. - Сприяння у проведенні культурно-освітніх, економічних та інших заходів у кожній області України за участю волонтерів Корпусу Миру США в Україні, які перебувають на час проведення у даній області. Наприклад, 10 американських волонтерів з Івано-Франківської області проводять у місті одноденний майстер – клас по приготуванні американських популярних страв у приміщенні одного із приватних кафе або у навчальних закладах міста. Пропозиція не потребує великого фінансування, однак зблизить волонтерів- американців та українців. Дасть змогу поспілкуватись між собою, обмінятись досягнутими результатами, познайомитись представниками української активної частини громади обговорити майбутні спільні проекти та заходи за участю американських волонтерів, тощо. Заходи можна буде проводити на різну тематику зокрема освітню, спортивну, культурну, тощо. - Більше тренінгів про те, як працювати з культурними відмінностями. - Комунікація з організаціями партнерами проекту. - Створення єдиної бази даних щодо кваліфікованої допомоги фахівців (організацій) з різних напрямів розвитку громад (тобто ПІБ, контакти тих тренерів, консультантів, які можуть кваліфіковано допомогти у вирішенні тих чи інших проблем, провести тренінги тощо). Багато часу йде саме на пошуки таких ресурсів. - Організація спільних навчальних заходів для волонтера та приймаючої організації. - Створити «базу» позитивних проектів, реалізованих в рамках роботи волонтерів Корпусу Миру в Україні. - Залучення волонтерів Корпусу Миру по програмі «Розвиток громад» до заходів, які проводяться Центром розвитку місцевого самоврядування у Чернівецькій області та Агенцією розвитку громад Буковини з приводу адвокації посилення ролі ОТГ у процесах децентралізації та їх потенційних можливостей.


Представники 47 організацій-реципієнтів
Відповідальна особа (Підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Представники 47 організацій-реципієнтів
Керівник реципієнта (Підпис) (ініціали та прізвище)

* Інформація щодо проведених семінарів (строки проведення, кількість учасників, тематика), наданого обладнання, переданих (розроблених) технологій, роботи консультантів (радників), розроблених документів, публікацій, а також навчання, стажування спеціалістів, стипендій тощо.
** Інформація надається в рамках проектів (програм), управління фінансовими ресурсами (грантами) за якими здійснюється реципієнтом.

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 623 від 04.07.2012}